Żeby język nie był już obcy
- to jest naszym zadaniem!

Regulamin Biura Tłumaczeń E-Lingua

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua.
 2. Złożenie zamówienia na wykonanie usług tłumaczeniowych jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Biuro Tłumaczeń E-Lingua zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde zlecenie zostało wykonane zgodnie z zaakceptowanymi przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua i Klienta warunkami zlecenia. Ponadto, Biuro Tłumaczeń E-Lingua zobowiązuje się do wykonania usług tłumaczeniowych w sposób rzetelny oraz zgodnie z ustalonym terminem realizacji.
 4. Wykonane tłumaczenia są przekazywane Klientowi w takim samym formacie w jakim zostały dostarczone do Biura Tłumaczeń E-Lingua (chyba, że ustalono inaczej) lub w formacie niezbędnym do realizacji tłumaczenia. W innym przypadku, Klient zobowiązuje się do przekazania informacji o formacie pliku docelowego tłumaczenia w momencie złożenia zamówienia.
 5. W myśl Ustawy z dnia 25 listopada 2004r. O ZAWODZIE TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) za jedną z najważniejszych zasad wykonywania przekładu uznaje się konieczność dostarczenia osobie uprawnionej do wykonywania tych czynności oryginału dokumentu. W przypadku, gdy takowy nie zostanie dostarczony można posłużyć się kopią bądź skanem, ale wówczas należy umieścić informację o tym na gotowym dokumencie. Aby uzyskać status tłumaczenia z oryginału musimy mieć wgląd do oryginalnych dokumentów.
 6. Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego mogą być dostarczone drogą e-mailową jako skan/kopia oryginału dokumentu, jako oryginalny dokument - tradycyjną pocztą lub kurierem do naszego biura. Tłumaczenie przysięgłe w postaci wydruku opatrzonego pieczęcią, datą, numerem repertorium odsyłamy do klienta pocztą - listem poleconym priorytetowym lub kurierem na adres wskazany przez zleceniodawcę. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie lub zaginięcie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

§2 Warunki realizacji zleceń

 1. Standardowa strona rozliczeniowa (źródłowa) tłumaczenia pisemnego to 1800 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia zwykłego oraz 1125 znaków ze spacjami w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego).
 2. Do rozliczenia wykorzystywana jest suma znaków tekstu źródłowego przekazanego przez Klienta do Biura Tłumaczeń E-Lingua.
 3. Rozliczenie ilości znaków odbywa się na podstawie Statystyki Wyrazów w programie MS Word lub, jeśli to niemożliwe, na podstawie innych programów.
 4. Minimalną jednostką rozliczeniową jest 0,5 strony (tłumaczenia zwykłe) oraz jedna strona rozliczeniowa (tłumaczenia przysięgłe).
 5. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia od Klienta, Biuro Tłumaczeń E-Lingua dokonuje wyceny i przedstawia Kosztorys w formie pisemnej.
 6. W sytuacji, gdy Klient życzy sobie zastosowania określonej terminologii w tłumaczeniu, Klient zobowiązany jest do dostarczenia glosariusza wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku niedostarczenia glosariusza przez Klienta, Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie prawo do stosowania słownictwa poprawnego, aczkolwiek mogącego odbiegać od życzeń Klienta, zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką zawodową tłumacza.
 7. Biuro Tłumaczeń E-Lingua wykonuje tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione (przysięgłe).
 8. Tłumaczenia wykonywane są w następujących trybach realizacji zleceń: - tryb zwykły: do 5 stron dziennie; - tryb ekspresowy: od 6 do 10 stron dziennie.
 9. Czas realizacji zleceń nie obejmuje sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania zlecenia tłumaczenia bez podania przyczyny, po ówczesnym poinformowaniu Zleceniodawcy o nowym terminie wykonania zlecenia i jego akceptacji.
 11. Tłumaczenia przeznaczone do publikacji/przeznaczenia publicznego, itp., mogą podlegać na życzenie klienta dodatkowej weryfikacji (płatnej w wysokości ok. +50% wartości zlecenia), przy czym wymagają ustaleń Klienta z Biurem Tłumaczeń E-Lingua oraz akceptacji Klienta.
 12. Stawki za usługi tłumaczeniowe ustalane są zgodnie z Cennikiem, dostępnym na stronie internetowej Biura Tłumaczeń E-Lingua: www.elingua.eu.
 13. W przypadku zleceń wykonywanych w trybie ekspresowym lub zleceń obszernych, Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie prawo do rozdzielenia zlecenia pomiędzy dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżność w terminologii.
 14. Biuro Tłumaczeń E-Lingua ma prawo anulować zlecenie w trakcie jego realizacji, w przypadku jeśli Klient potwierdził zlecenie lecz nie dokonał międzyczasie ustalonej wcześniej z Biurem E-Lingua przedpłaty/wpłaty. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów za już wykonane zlecenie, odpowiednio do jego ilości stron oraz do poniesienia kosztów dotyczących obsługi zlecenia przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua w wysokości min. 30% docelowej wartości/wyceny zlecenia.
 15. Biuro Tłumaczeń E-Lingua ma prawo odstąpić od wykonywania zlecenia w przypadku podejrzenia, iż treści przekazane do tłumaczenia są niezgodne z prawem.
 16. Anulowanie zamówienia tłumaczeń pisemnych przez Klienta musi mieć zawsze formę pisemną, to znaczy musi zostać wysłane do Biura Tłumaczeń E-Lingua Tłumaczenia pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną do anulowania zlecenia. Zamówienie zostaje otwarte do chwili dostarczenia w/w pisemnego anulowania zamówienia.
 17. Jeżeli Klient anuluje zamówienie na wykonanie tłumaczeń pisemnych, zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania anulowania zamówienia oraz dodatkową rekompensatą wynikającą z obsługi Klienta i jego zamówienia przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua, tj., np.: potrzeba zapoznania się z dostarczonymi przez Klienta materiałami, współpraca z ewentualnym Podwykonawcą, dokonanie wyceny w/w materiałów, obsługa płatności za zamówienie, itp., w wysokości min. 30% docelowej wyceny/wartości zamówienia.
 18. Biuro Tłumaczeń E-Lingua nie przyjmuje odpowiedzialności za posługiwanie się przez Zleceniodawcę tłumaczeniami niedokończonymi lub niesprawdzonymi.

§3 Polityka ochrony prywatności

 1. Biuro Tłumaczeń E-Lingua gromadzi i przetwarza wszelkie dane Klienta w celu prawidłowego wykonania zlecenia.
 2. Wysyłając dokumenty do wyceny poprzez stronę www Biura Tłumaczeń E-Lingua czy drogą elektroniczną oraz dokonując zamówienia, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu dokonania wyceny i realizacji złożonego zamówienia. Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie prawo do udostępniania tekstów do tłumaczenia osobom współpracującym z Biurem Tłumaczeń E-Lingua w celu wykonania zlecenia.

§4 Płatności

 1. Przystąpienie przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua do wykonania zlecenia tłumaczenia  następuje z chwilą dokonania przez Klienta przelewem zaliczki: min. 50% wartości zlecenia lub przedpłaty: 100% wartości zlecenia. Pozostała część opłaty jest uiszczana po odbiorze przetłumaczonego tekstu, przelewem na konto bankowe wskazane przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury. Możliwy jest inny, indywidualny sposób rozliczenia uzgodniony z Klientem  w formie pisemnej przed przystąpieniem przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua do wykonania zlecenia tłumaczenia.
 2. Biuro Tłumaczeń E-Lingua na życzenie klienta wystawia fakturę zwolnioną z podatku VAT.
 3. Klient uzyskuje materialne prawa autorskie do tłumaczenia z chwilą dokonania płatności wynikającej z faktury/pisemnych ustaleń, w pełnej jej wysokości.
 4. Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki min. 50% wartości zlecenia lub przedpłaty/wpłaty w wysokości 100% kosztu wycenionej usługi.
 5. Biuro Tłumaczeń E-Lingua ma możliwość rozliczenia się z Klientami na podstawie miesięcznej faktury zbiorczej, jednakże taka forma współpracy wymaga indywidualnych uzgodnień umownych w formie pisemnej.
 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z faktury Klient zobowiązuje się do zapłaty Biurze Tłumaczeń E-Lingua odsetek umownych w wysokości czterokrotności zmiennej stopy procentowej kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym.

§5 Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Biura Tłumaczeń E-Lingua z tytułu wykonania tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia brutto należnego za wykonane tłumaczenie (wg wyceny Biura Tłumaczeń E-Lingua).
 2. Biuro Tłumaczeń E-Lingua ma prawo odwołać zlecone przez Zleceniodawcę tłumaczenie pisemne w każdym momencie i zobowiązane jest do zwrotu zaliczki lub pełej opłaty jeśli taka została wpłacona przez Zleceniodawcę. Przy czym - do 24h przed terminem wykonania zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności. Odwołanie realizacji zlecenia wymaga poinformowania Zleceniodawcy przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua za pośrednictwem wiadomości e-mail. Po odwołaniu zlecenia w terminie któtszym niż 24h do terminu oddania zamówienia - Biuro Tłumaczeń E-Lingua zobowiązane jest do zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniodawcę w związku z realizacją zlecenia, który uprawniony jest do żądania wypłacenia na jego rzecz kary umownej lub pokrycia kosztów różnicy zlecenia, w obu przypadkach w wysokości 10% finalnej wartości zlecenia (czyli wartości po wykonaniu zlecenia).
 3. Biuro Tłumaczeń E-Lingua nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które powstały na skutek błędów zawartych w tekście źródłowym lub z winy Zleceniodawcy.
 4. Biuro Tłumaczeń E-Lingua nie odpowiada za usterki i opóźnienia, które powstały na skutek działania siły wyższej takie jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu, jak również opóźnienia wynikłe z winy Zleceniodawcy.
 5. Biuro Tłumaczeń E-Lingua nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie poprawki lub zmiany wprowadzone do treści tłumaczenia oraz ich następstwa, bez pisemnej zgody biura.
 6. Biuro Tłumaczeń E-Lingua nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w razie wykorzystania przetłumaczonego tekstu niezgodnie z prawem przez Zleceniodawcę lub inne osoby trzecie.
 7. Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie prawo do wykonywania zleceń przy pomocy swoich Podwykonawców.
 8. Podwykonawca współpracujący z Biurem Tłumaczeń E-Lingua ma prawo odwołać zlecone przez Biuro E-Lingua tłumaczenie pisemne przy czym zobowiązany jest do zwrotu całkowitych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua w związku z realizacją zlecenia, które uprawnione jest do żądania wypłacenia na jego rzecz adekwatnej do zaistniałej sytuacji kary umownej.
 9. W przypadku niedotrzymania warunków umowy Podwykonawca współpracujący z Biurem Tłumaczeń E-Lingua zobowiązany jest do zwrotu wpłaty dokonanej przez biuro na poczet realizacji usługi. Ponadto w wymienionej sytuacji Podwykonawca współpracujący z Biurem E-Lingua zostanie obciążony rzeczywistymi dodatkowymi kosztami wynikajacymi z konieczności realizacji zlecenia przez innego Podwykonawcę.
 10. W przypadku zgłoszenia Podwykonawcy reklamacji przez Biuro E-Lingua Tłumaczenia, na którą Biuru przysługuje termin 14 dni roboczych, może ono zażądać od Podwykonawcy usunięcia błędów w tłumaczeniu lub udzielenia rabatu do wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów lub adekwatnie do zaistniałych sytuacji wobec, których Biuro zgłasza reklamację. Termin usunięcia błędów w tłumaczeniu jest ustalany indywidualnie z Podwykonawcą.
 11. W przypadku potrzeby pilnego usunięcia błędów w tłumaczeniu wykonanym przez Podwykonawcę, Biuro E-Lingua Tłumaczenia zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej decyzji o skierowaniu w/w tłumaczenia do poprawy przez inny podmiot o czym informuje Podwykonawcę. Wobec powyższego Biuro E-Lingua Tłumaczenia zażąda od Podwykonawcy udzielenia rabatu (kwoty) adekwatnego do wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów usuniętych przez w/w inny podmiot w trybie pilnym.
 12. Reklamacja skierowna przez Biuro E-Lingua Tłumaczenia do Podwykonawcy musi zostać przekazana w formie mailowej ina adres mailowy Podwykonawcy.

§6 Reklamacje Klienta

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi powinny być zgłaszane do 7 dni kalendarzowych od daty udostępnienia wykonanego tłumaczenia. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości na adres contact@elingua.eu lub wysłana na adres siedziby biura w formie pisemnej. Nie zgłoszenie reklamacji w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty udostępnienia wykonanego tłumaczenia oznacza, że Klient przyjmuje wykonane tłumaczenie bez zastrzeżeń.
 2. Po rozpatrzeniu reklamacji i uznania jej za słuszną, Biuro Tłumaczeń E-lingua zobowiązuje się do usunięcia błędów w tłumaczeniu lub udzielenia rabatu do wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów. Termin usunięcia błędów w tłumaczeniu jest ustalany indywidualnie z Klientem.
 3. Reklamacja powinna zawierać listę zastrzeżeń z dokładnym określeniem występowania wszystkich spornych miejsc w tłumaczeniu oraz z ich uzasadnieniem. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe oraz powinny dotyczyć usterek powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.
 4. Biuro E-Lingua Tłumaczenia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.
 5. Biuro E-Lingua Tłumaczenia nie rozpatrzy reklamacji jeśli Klient samodzielnie dokona poprawek lub zleci je innemu podmiotowi bez uprzednich ustaleń z Biurem E-Lingua Tłumaczenia.
 6. Niniejsza Reklamacja nie obejmuje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym – Klient przejmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin współpracy jest dla stron wiążący z chwilą zlecenia przez Zleceniodawcę i potwierdzenia zlecenia przez Biuro Tłumaczeń E-Lingua.
 2. Biuro Tłumaczeń E-Lingua wraz ze Zleceniodawcą zlecającym usługę mogą stosować zasady inne niż zamieszczone w niniejszym Regulaminie, wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, zawierającą wyraźną informację o wyłączeniu postanowień Regulaminu.
 3. Biuro Tłumaczeń E-Lingua zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług.
 4. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Biura Tłumaczeń E-Lingua.
 6. Niniejszy Regulamin współpracy z Biurem Tłumaczeń E-Lingua obowiązuje od dnia 20.08.2014r.